FAQs Complain Problems

एम. आई. एस.अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको लागी सीप परीक्षण र अन्रतरवार्ता सम्बन्धमा ।

सूचना MIS अपरेटर र फिल्ड सहायकमा shortlisted का लागि ।